Hvis du vil fremleje andelsbolig


Opdateret 11. april, 2016

Vedtægternes § 12:

En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han/hun er berettiget dertil efter stk. 2 og stk.3.


Stk. 2. En andelshaver er, når han har beboet boligen i normalt mindst et halvt år, berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år.

 

Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg.

 

Hvis en andelshaver har haft sin bolig fremlejet, skal andelshaveren bebo boligen minimum 1 år, før ny fremleje kan godkendes.

 

Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.


Stk. 3. Fremleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen jævnfør Lejelovens bestemmelser.
 
En andelshaver kan helt eller delvis udleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven stk. 2.

Fremleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen efter betingelser fastsat af denne og jævnfør vedtægterne.
 
BEMÆRK mulighed for dispensation jævnfør referat af ordinær generalforsamling 25. oktober 2015. Indtil ordinære generalforsamling i 2017 må en andelshaver fremleje sin bolig for en ny periode uden selv at bebo den i mellemtiden, hvis boligen har til salg minimum 3 måneder eller i forbindelse med dødsfald. Denne regel har vi, fordi boligmarkedet pt. er trægt. Bestyrelsen godkender fremleje til samme lejer for kun max. to år.
 
Start med at sende et brev til bestyrelsen med dit ønske om fremleje - og følg herefter nedenstående vejledning:
  • En andelshaver kan helt eller delvis udleje sin andel for et år ad gangen i op til 2 år.
  • Det er et krav at formålet med udlejen fra starten er tidsbestemt.
  • Andelshaver skal selv sørge for skriftlig lejeaftale med lejeren. Standardkontrakt rekvireres på Ejendomskontoret. Kopi af lejeaftale skal godkendes og afleveres til bestyrelsen, inden lejemålet begynder.
  • Andelshaveren kan kun forlange sine faktiske boligudgifter dækket af lejer.
  • En lejer kan ikke påføre Andelsboligforeningen Kyndby Huse udgifter. Andelshaver hæfter over for foreningen for enhver skade/udgift lejer påfører andelsboligen eller foreningen.
  • Andelshaver skal sørge for at foreningens husorden (husorden) udleveres til lejer, og bliver efterlevet af denne.
  • Ansvaret for betaling af boligafgift til foreningen påhviler andelshaver, og kan ikke overdrages til lejer.
  • Overtrædelse af betingelserne for udleje kan medføre eksklusion af andelshaver.
Ved udleje af enkelte værelser/dele af andelen dog max. 50%, gælder samme regler. Der er dog ingen tidsbegrænsning.
  
Har du yderligere spørgsmål så er du velkommen til at kontakte Andelsforeningen på Ejendomskontoret mobil 23 90 80 90 eller mail til bestyrelse.

Kontakt os

Andelsboligforeningen Kyndby Huse
Kyndbyvej 82A
3630  Jægerpris
Telefon: 23 90 80 90
E-mail: bestyrelse@abfkh.dk

Copyrights

© 2013 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk