Retningslinjer for brug af bådpladsen

Pladsen tilhører ABFKH og administreres af denne.

Bestyrelsen for ABFKH udpeger fra sin midte et medlem, som har kontakt til brugerne af bådpladsen.
 
Evt. kan man have en eller flere brugere, som fører opsyn med pladsen og organiserer anvendelsen.
 
Såfremt dette er tilfældet, fungerer bestyrelsesmedlemmet som kontaktperson for disse.

Det vil af hjemmesiden for ABFKH fremgå, hvem der er kontaktperson

Formålet med pladsen er, at beboere i Kyndby Huse har mulighed for at kunne opbevare større
enheder/effekter - hvilke er nævnt nedenfor - på en sikker og tryg måde.
 
Brugere:
Alle beboere, såvel lejere som andelshavere, har ret til at anvende pladsen i det omfang, der er ledige pladser. Er der ingen ledige pladser, men beboere der ønsker leje af plads, oprettes der venteliste.
 
Beboere på venteliste tilbydes ledige pladser i den rækkefølge de står på listen

Brugere af bådpladsen, der på tidspunktet for overdragelsen af pladsen til ABFKH, var brugere, men ikke beboere i Kyndby Huse, har fortsat ret til at anvende pladsen. Dog kun i det omfang anvendelsen havde på ABFKH ´s stiftelsestidspunkt.
 
Ved opsigelse af leje af plads eller ved manglende anvendelse ophører denne ret for disse brugere.

Den enkelte lejer kan leje op til 3 sammenhængende pladser eller 2 enkelte. Bestyrelsen kan, hvis man har behov for opbevaring af særligt store enheder, give tilladelse til udvidelse af antallet af pladser. Dog kan man ikke leje mere, end man med rimelighed har behov for.

De enkelte pladser afmærkes i fornødent omfang, det skal tydeligt fremgå, hvor store de enkelte pladser er.
 
Anvendelse:
Pladsen må anvendes til opbevaring af flg:

Både inkl.eventuel. overdækning - master, og andet der naturligt tilhører båden, dennes anvendelse, eller som anvendes i forbindelse med opbevaringen.

Campingvogne/campere/teltvogne inkl. evt. overdækning, samt andet der naturligt tilhører enheden, dennes anvendelse, eller som anvendes i forbindelse med opbevaringen.

Joller inkl. evt. jollevogn og effekter, der naturligt hører til jollen, dennes anvendelse eller anvendes i forbindelse med opbevaringen
 
Trailere

Pladsen må ikke anvendes til følgende:
 
Affald, herunder byggeaffald.

Byggemateriel og andre materialer/genstande, som ikke er nødvendige i forbindelse med pladsens formål.
 
Bestyrelsen kan give dispensation fra dette punkt i en periode på op til max 1x6 måneder.

Brænde i større mængder.

Enheder/effekter, som er omtalt i den tilladte kategori, men som er i en stand, således at de ikke længere kan anses som anvendelige til deres oprindelige formål, skal fjernes på foreningens forlangende.
 
Den enkelte bruger er ansvarlig for, at dette sker inden for en rimelig frist - max 6 mdr.
 
Lejeres pligter:
De enkelte pladser skal holdes i en ryddelig stand. Dette omfatter bl.a. at man selv holder græsset nede.
 
Hvis pladsen støder direkte op til et hegn, er man ansvarlig for at holde sin del af hegnet beskåret.
 
Den enkelte bruger skal på opfordring fra foreningen sørge for at bringe disse ting i orden inden for en rimelig frist - max 1 måned.

Ved manglende overholdelse af disse regler kan bestyrelsen beslutte at opsige lejemålet og give en rimelig frist til fjernelse af materiel.

Der afholdes årligt 1 til 2 dage, hvor brugerne indkaldes til vedligehold af de "fælles" områder og vedligehold af fælles materiel på pladsen.

Udgifter til vedligeholdelse af pladsen, inkl. indhegning og fælles materiel, afholdes via lejeindtægten.

Alt materiel der henstilles på pladsen sker på lejers eget ansvar.
 
Det er op til lejer selv evt. at holde det forsikret. ABFKH kan ikke gøres ansvarlig for nogen skade som påføres det henstillede.

Den enkelte bruger er ansvarlig for at opbevare den udleverede nøgle på forsvarlig vis.
 
Leje:
Lejen fastsættes af bestyrelsen for ABFKH.
 
Lejens størrelse skal være af en størrelse, der gør det muligt, at pladsen økonomisk hviler i sig selv.
 
Hvis der fremkommer et underskud, kan det komme på tale i det enkelte år at opkræve et ekstra kontingent.

Lejen opkræves månedligt og opkræves via huslejen.

Manglende betaling medfører, at brugeren selv er forpligtet til at fjerne, hvad man har stående på pladsen senest en måned efter, at man er blevet pålagt at fjerne effekterne.

Hvis en opsagt bruger ikke trods opfordring, fjerner sit materiel, kan bestyrelsen, efter at have orienteret den tidligere bruger om dette, fjerne og evt. sælge materiellet.
 
Et eventuelt overskud tilfalder den tidligere bruger.
 
ABFKH ´s forpligtelser:
ABFKH sørger for, at der er tilgang af vand og el på pladsen, betaling for dette afregnes over pladsens regnskab.

Der vil være mulighed for elforsyning som automatisk afbrydes efter en tid. Denne elforsyning er til forsyning af håndværktøj og lignende

Til permanent elforsyning er der opsat mulighed for forsyning via måler.
 
Lejer betaler en af foreningen fastsat pris pr kWh for anvendelse af denne forsyning.

ABFKH står for opkrævning af lejen og sørger for betaling af diverse regninger.
 
Der føres et separat regnskab for pladsen.

ABFKH udlevere en lejeaftale der beskriver hvem lejer er og hvilke plads/pladser der lejes.

Aftalen underskrives af begge parter og der udleveres en kopi til lejer samt et eksemplar af ”Retningslinjer for brug af pladsen”.

ABFKH står for udlevering af nøgle til bådpladsen.
 
Der opkræves et depositum på 250 kr.

ABFKH fører en liste over brugere.
 
Listen skal som minimum indeholde navn, adresse, tlf.nr. samt hvilke plads/pladser, man står som bruger af.

ABFKH skal ligge inde med en oversigt over bådpladsen med angivelse af de enkelte pladser.

Ovenstående retningslinjer for bådpladsens anvendelse udleveres til alle nuværende og fremtidige lejere.

Retningslinjerne er vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 2015.

Kontakt os

Andelsboligforeningen Kyndby Huse
Kyndbyvej 82A
3630  Jægerpris
Telefon: 23 90 80 90
E-mail: bestyrelse@abfkh.dk

Copyrights

© 2013 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk